Η εταιρία Ι.ΤΑIΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας αντιμετωπίζει την Πολιτική Ποιότητάς της ως ένα αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της και την τοποθετεί στην υπευθυνότητα της Διεύθυνσης. Ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι κατεξοχήν καθοδηγητικός και επικεντρώνεται στο να εξασφαλίζεται και να ενισχύεται η επιτυχής παρουσία και η εδραίωση της εταιρίας στην αγορά.

Η Πολιτική Ποιότητας καθορίζεται από τη Διεύθυνση και οι σπουδαιότεροι στόχοι της περιλαμβάνουν:
Την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγορών των Οικοδομικών Επιχειρήσεων, των Δημοσίων Έργων, του Σκυροδέματος και του Ασφαλτομίγματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν τα απαιτούμενα οικονομικά δεδομένα:

Την ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των πελατών Σκυροδέματος και του Ασφαλτομίγματος, Τεχνικών Εταιριών, έτσι ώστε να κερδίζει κάθε φορά την εμπιστοσύνη τους

Την εξασφάλιση και την βελτίωση του ονόματος της εταιρίας
Την διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
Την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στον τομέα των κατασκευών
Την εξάλειψη των παρουσιαζόμενων κάθε φορά αδυναμιών καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση στα πλαίσια διαρκούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα με καθορισμό και παρακολούθηση δεικτών επίδοσης διεργασιών
Την εγκατάσταση δυναμικών συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών για την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων της
Τη συνεχή παρακολούθηση του ανταγωνισμού
Η Διεύθυνση φροντίζει ιδιαίτερα για την εφαρμογή, την κατανόηση, την πραγματοποίηση και την αξιοπιστία της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και ιδιαίτερα για την τήρηση και ενίσχυση της Ποιότητας, η εταιρία μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσδοκίες και τους στόχους της Ι.ΤΑIΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. επέλεξε, οικοδομεί και συντηρεί ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 9001:2008.

Η Διεύθυνση αναθέτει δια του παρόντος σε όλα τα τμήματα την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, συμβάλλοντας και παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες τους. Οι διεργασίες / διαδικασίες Ποιότητας που τίθενται θεωρούνται υποχρεωτικές. Με την έννοια αυτή δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση ή εναλλακτική διεργασία / διαδικασία. Όλοι οι υπάλληλοι της της Ι.ΤΑIΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. πρέπει να τις τηρούν, ανεξάρτητα εάν εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της.

Η Διεύθυνση της της Ι.ΤΑIΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., θέτει δια της παρούσης σε ισχύ το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Έκδοση 1/ 29.06.2003 στο πλαίσιο της δέσμευσης και της υποχρέωσης της για τη Ποιότητα.