DESIGNED BY FOLD YOUR DESIGN | TEMPLATE BY JOOMLA2YOU

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  παράγει έτοιμο σκυρόδεμα σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής, που είναι εγκατεστημένη στο Εργοτάξιο των Σερρών με δυναμικότητα 60m3/h και εγκατεστημένη ισχύ 112HP.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μια τυπική σύσταση των πρώτων υλών για την παραγωγή 1m3 σκυροδέματος μέσης σκληρότητας (C 16/20) είναι η παρακάτω:

  • 700 kgr Άμμος Ποταμού  
  • 300 kgr Φiλερ
  • 300 kgr 7άρι
  • 600 kgr 5άρι (Τα αδρανή υλικά αποτελούν το 75-80 % της τελικής ποσότητας σκυροδέματος)
  • 200 kgr νερό
  • 300 kgr τσιμέντο
  • 1 kgr χημικό

Στην πραγματικότητα σε κάθε μίξη παράγεται από 1m3 μέχρι 1,7 m3 οπότε κάθε φορά οι ποσότητες των πρώτων υλών είναι οι ανάλογες.

Αναλυτικά η διαδικασία της μίξης (ουσιαστικά το λειτουργικό διάγραμμα της μονάδος παραγωγής) έχει ως εξής: Τα τέσσερα αδρανή υλικά βρίσκονται σε αντίστοιχα τέσσερα σιλό χωρητικότητας 25 m3 το καθένα. Το τσιμέντο είναι αποθηκευμένο σε 2 σιλό (Ηρακλής και Τιτάν) χωρητικότητας 70 tn έκαστο. Το τσιμέντο είναι ίδιο και από τις δύο Εταιρείες και υπάρχει σε μορφή μίγματος στα σιλό.

Η δεξαμενή νερού είναι χωρητικότητας 50 m3 και είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό φλοτέρ που την κρατά πάντα γεμάτη με το πόσιμο νερό της γεώτρησης όπου είναι εγκατεστημένες υποβρύχιες αντλίες οι οποίες με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν μόνο όταν χρειάζεται.

Η δεξαμενή χημικού είναι της τάξεως των 3 m3.Το χημικό χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση της στερεοποίησης του σκυροδέματος ενώ ταυτόχρονα έχει την ιδιότητα να αυξάνει την τελική του σκληρότητα(τάση).

Κάτω από τα 4 σιλό αδρανών υλικών υπάρχει μεταφορική ταινία εφοδιασμένη με ζυγαριά και δονητή η οποία όταν φορτώσει τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών τα μεταφέρει στον αναμικτήρα (mixer). Δονητές επίσης υπάρχουν στα δύο σιλό της άμμου ποταμού και του φίλερ όπου υπάρχουν και υγρασιόμετρα. Τα τελευταία ενημερώνουν κάθε φορά το πρόγραμμα για την υγρασία των εν λόγω υλικών έτσι ώστε να αυξομειώνεται ανάλογα η ποσότητα του νερού που θα πάρει μέρος στην μίξη.

Η φόρτωση των αδρανών στην μεταφορική ταινία γίνεται με σειρά προτεραιότητας: Αρχικά φορτώνεται η άμμος ποταμού, μετά το φίλερ, στη συνέχεια το 7άρι και τέλος το 5άρι. Αν για κάποιο λόγο δεν φορτωθεί στην ταινία η απαιτούμενη ποσότητα σε κάποιο υλικό από τα παραπάνω, τότε αυτόματα σταματάει η διαδικασία της φόρτωσης και επεμβαίνει στην διαδικασία ο χειριστής για τις απαραίτητες ενέργειες. Μόλις η ζυγαριά της μεταφορικής ταινίας δείξει ότι φορτώθηκαν οι σωστές ποσότητες αδρανών υλικών τότε μόνον ξεκινά η ταινία για να αδειάσει στον αναμικτήρα. Εκεί αδειάζουν και οι αντίστοιχες ποσότητες νερού τσιμέντου και χημικού που απαιτούνται. Ζυγαριές υπάρχουν επίσης και για τα τρία τελευταία υλικά οι οποίες δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο με αυτόν της ζυγαριάς της μεταφορικής ταινίας: Σταματούν την διαδικασία της αυτόματης παραγωγής όταν οι ποσότητες δεν είναι οι σωστές.

Όλες οι παραπάνω ζυγίσεις γίνονται ταυτόχρονα και αυτόματα. Δονητές υπάρχουν (εκτός από τα σιλό άμμου και φίλερ) στο σιλό τσιμέντου και στο mixer. Όλοι δουλεύουν αυτόματα χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις με εξαίρεση τον δονητή του mixer ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα μόνο όταν απαιτείται αφού η συνεχής-αυτόματη λειτουργία του εγκυμονεί κινδύνους και δημιουργεί άσκοπες φθορές λόγω των μεγάλων κραδασμών που δημιουργούνται.

Κατά την φόρτωση ενός αναμικτήρα (βαρέλας) απαιτούνται από 6 μέχρι 11m3. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μερικές μίξεις για κάθε βαρέλα αφού κάθε μίξη δίνει από 1 μέχρι 1,7m3. Αν σε κάποια μίξη ένα υλικό είναι για κάποιο λόγο ελάχιστα αυξημένο από τη ακριβή απαιτούμενη ποσότητα τότε στην επόμενη το πρόγραμμα παρεμβαίνει διορθωτικά μειώνοντας αντίστοιχα την εκάστοτε ποσότητα έτσι ώστε η τελική αναλογία των υλικών στην βαρέλα να είναι η καλύτερη δυνατή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αν η απαιτούμενη από τον πελάτη τάση (σκληρότητα) για το σκυρόδεμα είναι μεγάλη τότε χρησιμοποιούνται:

  • περισσότερο τσιμέντο
  • περισσότερο χημικό
  • περισσότερο φίλερ σε σχέση με άμμο ποταμού

Η άμμος ποταμού χρειάζεται πάντα σε κάποια ποσότητα για να «μαλακώσει» το μπετόν (να μην γίνει πολύ σφιχτό). Αν η ποσότητα αυτή γίνει πολύ μεγάλη τότε μειώνεται η σκληρότητα του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενίσχυση είτε με περισσότερο τσιμέντο είτε με χημικό. Ακριβώς επειδή το φίλερ είναι το ακριβότερο αδρανές υλικό πολλές φορές συμφέρει να έχουμε στην ανάμιξη λιγότερο φίλερ σε σχέση με την άμμο ποταμού ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται αυξημένη ποσότητα τσιμέντου. Το αντίθετο συμβαίνει όταν για κάποιο λόγο το κόστος του φίλερ είναι μειωμένο (π.χ. όταν δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς επειδή η μονάδα παραγωγής βρίσκεται δίπλα σε λατομικό χώρο). Έτσι η αναλογία άμμου/φίλερ στο συγκρότημα Σερρών είναι : 70/30 ενώ στο συγκρότημα Αλιστράτης ακριβώς το αντίστροφο, 30/70

Τέλος το καλοκαίρι απαιτείται χημικό για επιβράδυνση άρα λιγότερο τσιμέντο. Το αντίθετο συμβαίνει το χειμώνα. Επειδή το χημικό σχετικά με το τσιμέντο είναι ακριβότερο, το κόστος του σκυροδέματος είναι αυξημένο (ελάχιστα) τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται αυτόματα. Η μεταφορά γίνεται από ιδιόκτητο στόλο οχημάτων αναμικτήρων σκυροδέματος (βαρέλων).

Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, η οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων παραγωγής την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στις ολοένα εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και να προσφέρει στον πελάτη άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα προϊόντος.

Τόσο η φύση αυτού καθαυτού του έτοιμου σκυροδέματος (περιορισμένος χρόνος διατήρησης, ειδικά μηχανήματα μεταφοράς, ταχύτητα πήξεως), όσο και η αδυναμία μεταφοράς σε μακρινές αποστάσεις (επιβάρυνση κόστους, διατήρηση προϊόντος) δεν επιτρέπουν την διαμόρφωση εισαγωγικής ή εξαγωγικής δραστηριότητας από τις εμπορικές επιχειρήσεις του τομέα.

Γενικά η ζήτηση του σκυροδέματος εξαρτάται από την ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, την πορεία ανάθεσης και εκτέλεσης των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος το έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει συνεχώς τη θέση του στην παραγωγή, σε βάρος του εργοταξιακού σκυροδέματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά γραφεία Σέρρες:            23210 50774-6
Παραγγελίες σκυροδέματος:         23210 50773
Λατομείο Νικηφόρου Δράμας:       25210 90433


fax:23210 50777 
mail: tairisae@gmail.com